วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

จันทิมา ตำบลสุขภาวะ ตำบลน่าอยู่ คู่ความพอเพียง

“เศรษฐกิจเข้มแข็ง แหล่งเกษตรอุดม ผสมผสานวัฒนธรรม เลื่องลือนามบึงช้าง”

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

" ประชาชนตำบลจันทิมา  มีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน ภายในปี 2565 "

 

พันธกิจ(Mission)

1.พัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

2.พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3.เสริมสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่ายให้เป็นผู้นำด้านการจัดการสุขภาพในชุมชน

4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามเกณฑ์สมรรถนะ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ (OP+IP)

3.การสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (PP)

 

เป้าประสงค์ (Objective)

1.ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกรวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน

2.ประชาชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

3.บุคลากรมีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม

4.หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับมีการศึกษาวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานและได้รับการยอมรับ

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

ทำงานเป็นทีม ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผู้ให้บริการมีความสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788