จิตอาสา
จิตอาสา
                 

                      โดยความร่วมมือ ร่วมใจ ของ ชมรม อสม.ตำบลจันทิมา นำโดยท่านประธานชมรม ( สงวน  แสงอรุณ )  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นายก อบต.่ จันทิมา และผู้มีใจอันเป็นกุศล อีกหลายท่าน   กราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงครับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788