คณะผู้บริหาร

ดร.ภูมิ สัญญะวิชัย
ผู้อำนวยการ

นางกาญจนา สุภาภรณ์ประดับ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นางสาวหยาดพิรุณ อินเลี้ยง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788