ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ภูมิ สัญญะวิชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - ปัจจุบัน
เบอร์โทร : 0971645558

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788