ทำเนียบบุคลากร

ดร.ภูมิ สัญญะวิชัย
ผู้อำนวยการ

นางกาญจนา สุภาภรณ์ประดับ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ เผือกวงษ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

นางสาวเกศรา เกตุมี
พนักงานบริการ

นางสาวมนัสนันท์ ประหยัด
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวธวัลรัตน์ งามสม
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางสำราญ ธรรมสอน
คนสวน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788