ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน

นางมัจฌิมา เกษี
กำนันตำบลจันทิมา

นายทองสุข สามงามใฝ
ผู้ใหญบ้านหมู่ 3

ผญ.1

ผญ.4

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788